Toon alles / Verberg alles

FAQ uit/inklappen

Is inzien van een identieficatiebewijs van overledene verplicht?

NEE. De wet op de lijkbezorging zegt dat je moet vaststellen wie de overledene is. In de “ Richtlijn Lijkschouw” [1] van de NHG staat uitgelegd dat dat niet perse met een ID-bewijs hoeft. Het woord van familie of verzorgenden is ook voldoende :

“ Meestal is de identiteit van de overledene bekend of kunnen nabestaanden of verzorgenden de personalia verschaffen. Anders zijn identiteitspapieren nodig. Blijft de identiteit een vraagteken, dan schakelt de arts de politie in om de identiteit te onderzoeken.”

“ Het routinematig checken van de identiteit van de overledene via identiteitspapieren wordt niet nodig geacht, omdat er geen aanwijzingen zijn dat hiermee in de praktijk fouten worden gemaakt en deze vermoedelijk vaak niet gemakkelijk te vinden zullen zijn. Vaststellen van de identiteit met identiteitspapieren is daarom bij de lijkschouw alleen nodig als onduidelijkheid bestaat over de identiteit van de overledene”

[1] Richtlijn Lijkschouw voor behandelend artsen Werkwijze en samenwerking met gemeentelijk lijkschouwers en politie Utrecht, juni 2016  Nederlands Huisartsen Genootschap  

https://www.nhg.org/themas/publicaties/richtlijn-lijkschouw

FAQ uit/inklappen

Wat heb je minimaal wel nodig?

“ Voor de verklaring van overlijden zijn de naam, de voluit geschreven voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats en de laatste woonplaats nodig.“

Het blijft natuurlijk erg makkelijk om wel een ID-bewijs te hebben, maar het is dus niet verplicht. Je kunt de gegevens ook uit de zorgmap/dossier halen. De AVG-privacy-wet zorgt ervoor dat veel zorginstellingen geen kopie-ID-bewijs meer mogen bewaren. De ID-check heeft plaatsgevonden bij opname in de instelling, en dat is voldoende.

FAQ uit/inklappen

Hoe snel moet ik gaan schouwen, wat doe ik in de nacht?

De wet zegt : een lijkschouw vindt zo spoedig mogelijk na overlijden plaats, redelijkerwijs binnen 3 uur na de melding.

medTzorg-FMMU heeft met alle klanten contractueel afgesproken dat er binnen 3 uur na overlijden geschouwd wordt. Dit staat letterlijk in de contracten met de instellingen en moet dus in principe worden nageleefd.

Hierop zijn twee uitzonderingen :

  • “ De levenden gaan voor de doden” : de lijkschouw mag vertraagd worden als je urgente zorg aan een levende patiënt moet leveren
  • De verzorging en familie geven expliciet aan dat het ook wel de volgende dag mag om uiterlijk 8.00 (dat moet je dan noteren in medsecure/HIS)

Juridisch kun je de schouw dus over de nacht tillen als de familie/verzorging dat goed vinden, maar: klanten van medTzorg-FMMU verwachten dat je WEL komt in de nacht.
Mocht je vanwege bovengenoemde uitzonderingen toch NIET gaan, dan moet je dat goed uitleggen aan de verzorging en vastleggen in medsecure/HIS. De regel is : schouwen binnen 3 uur (tenzij).

FAQ uit/inklappen

Wat moet ik doen bij overlijden in detentie of TBS?

Bij overlijden in detentie wordt geen verklaring van natuurlijk overlijden afgegeven ; de gemeentelijk lijkschouwer dient te worden ingeroepen.

“De behandelend arts verricht geen schouw na een overlijden in detentie of bij een gedwongen opname (PI, TBS, JJI, vreemdelingenbewaring). Na een overlijden in een dergelijk geval dient de schouw, gezien de bijzondere situatie, verricht te worden door een gemeentelijk lijkschouwer.”

 


KNMG: Handreiking (Niet-)natuurlijke dood Wat moet u weten, wat moet u doen?
Versie 1.0., januari 2016 https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/lijkschouw.htm

FAQ uit/inklappen

Wat moet ik doen bij overlijden bij iemand met een BOPZ maatregel?

Ook bij overlijden van iemand met een BOPZ-maatregel wordt de gemeentelijk lijkschouwer gebeld :

“Bij een overlijden in een BOPZ-instelling ligt het – gezien de bijzondere, op een detentie gelijkende, situatie – voor de hand om als behandelend arts zelf geen schouw te doen en deze lijkschouw door de gemeentelijk lijkschouwer te laten doen. De gemeentelijk lijkschouwer overlegt dan met de behandelend arts over diens eventuele aanwezigheid bij de schouw en de informatie die de gemeentelijk lijkschouwer nodig heeft om zijn schouw te kunnen doen”


KNMG: Handreiking (Niet-)natuurlijke dood Wat moet u weten, wat moet u doen?
Versie 1.0., januari 2016 https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/lijkschouw.htm

FAQ uit/inklappen

Wat moet ik doen bij overlijden van een minderjarige?

Na het overlijden van een minderjarige (onder de 18 jaar) moet degene die de lijkschouw verricht altijd contact opnemen met de gemeentelijk lijkschouwer. 


De volgende mogelijkheden bestaan:

  • Is er een aanwijzing voor een niet-natuurlijk overlijden dan verricht de gemeentelijk lijkschouwer de schouw, waarna hij ingevolge artikel 10 lid 1 Wlb onverwijld verslag uitbrengt aan de officier van justitie in het betreffende arrondissement

  • Is de behandelend arts na het overleg overtuigd dat het een natuurlijke dood betreft dan volstaat telefonisch contact tussen de behandelend arts en de gemeentelijk lijkschouwer.
    De behandelend arts vult dan de A-verklaring in. Op de A-verklaring moet de naam van de geconsulteerde gemeentelijk lijkschouwer worden vermeld.
  • Zijn er geen aanwijzingen voor een niet-natuurlijk overlijden en is de doodsoorzaak van de minderjarige onbekend, dan kan op verzoek van de ouders nader onderzoek plaatsvinden teneinde de doodsoorzaak te achterhalen

 


KNMG  : Handreiking (Niet-)natuurlijke dood Wat moet u weten, wat moet u doen? Versie 1.0., januari 2016 https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/lijkschouw.htm

pornoplanet.orggayshow.uk